BZ UPJS
Botanická zahrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Mánesova 23, SK - 043 52 Košice
Slovenská republika

www.bz.upjs.sk


Botanická záhrada bola zriadená Povereníctvom školstva dňa 05. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v areáli bývalého Komenského ústavu na Komenského ulici v dnešnom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva. Hlavným iniciátorom, organizátorom vzniku botanickej záhrady v Košiciach bol Doc. Dr. Jozef Rácz. V tom čase mala rozlohu 3 ha, ktoré boli nedostačujúce na plánovanú činnosť a preto sa vybrala plocha pod Rosaliou v Mestskej časti Košice Sever. Po rôznych peripetiách sa ustálila výmera botanickej záhrady na 48 ha a rozšírila sa na územie Červeného brehu po baňu na Bankove. V roku 1958 sa dal do užívania expozičný skleník, ktorý na vtedajšiu dobu bol jeden z najväčších v strednej Európe. V 50.-60. letech sa dobudovali expozičné zbierky tropickej a subtropickej vegetácie, viackrát sa prebudovávala expozícia dekoratívnej flóry a udržiavala sa dendrologická zbierka v lesoparkovej časti. Po vzniku UPJŠ sa stáva Botanická záhrada účelovým zariadením jej súčasťou. BZ UPJŠ je vedecko pedagogické pracovisko UPJŠ. V 90. rokoch došlo k rozšíreniu zasklenej plochy vybudovaním nových ôsmych skleníkov. Z nich sú štyri zaradené do komplexu expozičných skleníkov s vykurovaním a štyri sú v hospodárskej časti ako pestovateľské skleníky. Začala sa rozsiahla rekonštrukcia expozičných skleníkov.

Text doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. - převzato a upraveno z www.bz.upjs.sk

 

Interier skleníku (foto Peter Mokrý)

Thelocactus, Ariocarpus (foto Peter Mokrý)     Južania (foto Peter Mokrý)

foto Peter MokrýSeznam pěstovaných rostlin rodu Escobaria
stav dle internetu k 06/2006


č. druh uvedený v botanické zahradě obecně uznávané jméno druhu
1 Coryphantha hesteri (1x) Escobaria hesteri
2 Escobaria dasyacantha (1x) Escobaria dasyacantha
3 Escobaria emskoetterana (1x) Escobaria emskoetterana
4 Escobaria orcuttii (1x) Escobaria sneedii subsp. orcuttii
5 Escobaria sneedii (1x) Escobaria sneedii subsp. sneedii

 


ornament

© 2002-2008   Jan Mynar

Last modified August 23, 2008[ HOME ]